تبلیغات
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی - درس 3 انگلیسی سوم دبیرستان
 
آموزش و اطلاع رسانی برای دانش آموزان و دبیران زبان انگلیسی
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : فاطمه خوشدل
نظرسنجی
نظرسنجی شماره 1 - کدام دسته از مطالب زیر را برای مشاهده در وبلاگ ترجیح می دهید؟(با قابلیت انتخاب چند گزینه)

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  درس سوم 

افعال دو كلمه ای (Two – word verbs)لغات درس

Ability = توانایی
Afraid (of) = ترسیده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحیه
Basis= اساس – پایه  
Brain = مغز
Briefly= بطور خلاصه
Call up = زنگ زدن به 
Chemical = شیمیایی
Conscious= بهوش - هوشیار
Dead=مرده
Details=جزییات 
Emotional =- عاطفی  احساساتی
Enter = واردشدن
Even = حتی
Event = واقعه – رویداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بیگانه – خارجی
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنیدن درباره 
Hobby= سرگرمی
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندی
Jet = جت
Look after =از نگهداری كردن از – مراقبت كردن
Loss =  نقصان - زیان – ضرر
Memory = حافظه 
Mental =‌    روحی - روانی
Mind = ذهن 
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= با زیاد خواندن یاد گرفتن 
Pace= سرعت - گام - قدم 
Painful = دردناك
Photographic = تصویری 
Physical= جسمی – فیزیكی
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن 
Recall= به یاد آوردن 
Record = ضبط كردن – ثبت كردن 
Responsible=مسؤول
Scene=منظره -  صحنه  
Search for =كردن  جستجو 
Shopkeeper = مغازه دار 
Slow down= كم كردن 
Sorry about = متأسف از
Stick in one's mind = در حافظه كسی ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراین
Turn up =  صدا) بالا بردن)
Weekend = آخرهفته

 

 

1) فعل های دو كلمه ای (Two – word verbs)
1 – بسیاری از فعل ها از دو كلمه تشكیل شده اند، یكی قسمت اصلی فعل و دیگری جزء قیدی كه آن را كامل می كند.مانند Put on‌ كه قسمت اصلی آن Put‌و جزء دیگر آن On‌می باشد.

Put -> فعل
On -> جزء قیدی

شما با چند فعل دو كلمه ای زیر قبلاً آشنا شده اید:

Put on = پوشیدن
Give back =‌پس دادن 
Wake up =شدن بیدار 
Take off =لباس درآوردن
Pick up = برداشتن
Turn on = روشن كردن
Call up=تلفن كردن 
Turn down= كم كردن صدا 
 

 

  2 – اگر مفعول فعل دو كلمه ای یك اسم باشد، هم می تواند بعد از قسمت اصلی فعل دو كلمه ای بیاید و هم می تواند بعد از جزء قیدی فعل دو كلمه ای بیاید به مثال زیر توجه كنید:

I put on my coat. (put on + مفعول)
I put my coat on. (Put‌+ مفعول+ On( 

 

  3 – حال اگر مفعول فعل دو كلمه ای، یك ضمیر باشد فقط می تواند ما بین دو كلمه فعل دو كلمه ای بیاید.

به مثال زیر توجه كنید:

I put it on.(put+ ضمیر مفعولی+on)

ملاحظه می كنید كه it كه مفعول است ما بین put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه ای هستند آمده است. به چند مثال دیگر توجه كنید:


I turn on the TV. (turn on + مفعول)
I turn the TV on. (turn + مفعول+ on)
I turn it on. (turn + ضمیر مفعول+on)


Can you wake up Mary at 6:00? (wake up + مفعول)
Can you wake Mary up at 6 : 00 ? (wake+مفعول+up)
Can you wake her up at 6:00? (wake +ضمیرمفعولی+up)
 

 

  2) حرف اضافه + فعل یا صفت (adjective/verb+ preposition)

بعد از فعل ها و صفت ها می توان حرف اضافه را آورد. اسم یا ضمیری كه بعد از حرف اضافه می آید، مفعول آن است و همیشه بعد از آن می آید.

He is looking for his pen
He is looking for it.

بعد از فعل look حرف اضافه  for‌آمده است و مفعول آن his pen یا It بعد از حرف اضافه آمده است.

I'm sorry about the accident.
I'm sorry about it.

بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident یا It بعد از حرف اضافه آمده است.

He is waiting for her sister.  

They are talking about the children. 
I'm sorry about the accident. 
He was afraid of the animals.

  تمرین :

گزینه صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب نمایید.

1- I didn’t like the film on TV, so I decided to …………
1) turn it off
2) turn off it
3) turn it on
4) turn on it

2 – It's rainy today. If you want to go out, you must ….your coat.
1) take off
2)turn up
3)put on
4)pick up

3 – Your shoes are very dirty. Please………
1) take them off
2) take off them
3) turn them off
4) turn them

4 – The radio is loud. Please ……….
1) turn it on
2) turn it off
3) turn it up
4) turn it down

5- Sorry, I’m late today. I was …… a bus.
1)  looking after
2) talking about
3) sorry about
4) waiting for

6- The careless driver was…. the accident.
1)  full of
2) responsible for
3) similar to
4) interested

7- Have you…..a doctor about your headache?
1) talked about
2) looked after
3) talked with
4) talked for

8- A good way to learn something is to repeat it many times. In this way it will…………
1) call your mind
2) interest your mind
3)exist in your mind
4)stick in your mind

9- This room is very dark. Please ……….
1) turn the lights
2)turn the lights down
3) turn the lights up
4)turn the lights on

10) Do you believe in the ……. of life on other planets.
1) exist
2)existence
3) existing
4) exist able
  

 مناسب ترین گزینه را انتخاب كنید.

1. The boats and ships make a beautiful …………there.

    a. pace             b. amount              c. basis             d. scene

2. Most people know little about …………. health problems.

     a. brief               b. chemical               c. painful                d. mental

3. "Do you remember her?"     "Yes, but I don’t …………..where I met her."

    a. reply               b. review                c. recall                d. research

4. Can you …………? You are driving much too fast.

    a. pick up               b. slow down               c. run away                d. pass on

5. ……………the radio. I want to listen to the radio.

    a. Turn up               b. Make up               c. Call up                d. Pick up

6. Our …………..to think and speak separates us from other animals.

    a. ability               b. memory               c. research                d. activity

7. He became very ……………when we left him alone.

    a. brief               b. emotional               c. physical                d. mental

8. We have invited her to give a talk, and he …………….

    a. interested               b. existed               c. researched                d. accepted

9. If you …………..the radio, we can hear better.

    a. call up               b. make up               c. pass on                d. turn up

10. I have lost my keys. I am looking ……....them.

     a. at               b. for               c. about                d. after

11. "Did you take off your clothes?"    "Yes, I took …………..

   a. it off               b. off them               c. them off                 d. off it

12. "Who looks after your grandfather?"  "I myself look ………… ."

   a. after them               b. them after               c. after him                d. him after

13. Which one is grammatically wrong?

   a. I took them off        b. I took my shoes off        c. I took off my shoes      d. I took off them

14. "Can he call up the students?"    "Yes, he can call ………………. ."

   a. her up                b. them up               c. up them                d. up her

15. Order him to give back the bars of chocolate. Order him to …………….

   a. back them               b. them back               c. back it                d. it back

16. I didn’t like the film on TV, so I decided to …………..

   a. take it off               b. turn it on               c. turn it off                d. take it on

17. Your clothes are all over the floor. Please pick …………..

   a. it up               b. up it               c. up them                d. them up

18. Which item is wrong?

    I couldn’t read the letter because it was full from mistakes.

          a                   b                                 c             d

19. Your grand father is old and sick. He needs you to look ………..him.

   a. after               b. at               c. up                d. for

20. "Have you talked ………….the doctor?"    "No, he isn’t here. I am waiting ……… him."

   a. for - with               b. with - for               c. with - with                d. for – for

21. My little brother is interested ……....watching the cartoons.

   a. in               b. at               c. on                d. of

22. "Did she pick up the bars of chocolate?"       "Yes, she picked ………… ."

   a. them up               b. up them               c. up it                d. it up

23. "Reza has not come back from work yet."    "Why don’t you call ………..?"

   a. up him               b. him up               c. for him                d. him for

24. I want somebody to ………….my father while I am on holiday.

    a. look after               b. look up               c. look for                d. come up

 

25. The brain's ability to keep a record of past events is referred to…………

    a. thought                b. mind                c. forgetting                d. memory

 

 

26. People used to have a kind of………….., but now they don’t because they are too busy.

     a. hobby               b. reward               c. mental               d. fortune

27. Who is going to…….your children while you are……..work?

     a. after - at               b. for - in               c. at - in                d. at – on

28. I think good students always think…….difficult problems carefully.

     a. with             b. about               c. for                d. at

29. Which sentence is grammatically wrong?

     a. It wasn’t difficult for him to climb the tree.                                                                                            b. She was surprised because the results were surprising                                                                      c. I didn’t like the film on TV. So I decided to turn off it.                                                                           d. We expect you to learn English quickly.

30. Without going into…………, I can tell you that we have had a very successful year.

     a. terms               b. effects               c. events                d. details

31. Police are…………..the man who has stolen a car.

     a. doing research into         b. searching for          c. taking action           d. looking after

32. Everyone needs to have both …………..and physical health.

    a. reasonable                       b. religious               c. conscious                d. mental

33. Have you………….traveling to Shiraz during your holidays?

    a. searched for                b. taken off               c. called out                d. thought about

34. The researchers are trying to find out what is …………the death of whales.

     a. responsible for                b. similar to              c. interested in              d. sorry about

35. After the accidents, he lost his ………..memory for some time.

      a. chemical                       b. emotional              c. physical                d. conscious

36. When the loss of large areas of memory occurs,……………..

      a. everything stick in the mind                         b. forgetting never takes place                                        c. one can be mentally or physically ill            d. painful things are recalled

37. Our ………….to think and speak makes us different from other animals.

      a. ability                     b. research              c. activity                d. memory

39. Most things are forgotten in the first hour or day after they are learned, but less is                      forgotten after a week or so.       

       We understand from this sentence that ………………

      a. after a week nothing is forgotten                b. forgetting is rapid at first, then slows down                   c. forgetting is what we don’t learn                 d. the pace of forgetting doesn’t change

40. Which one is different from the others in stress?

       a. before                     b. ago             c. program                d. another 

نوع مطلب :
برچسب ها :